Ugovor o delu – porezi i doprinosi

Categories: Radni odnosi

baner-skola-knjigovodstva

Škola knjigovodstva i preduzetništva -12.490 RSD na tri rate!

Naučite posao knjigovođe na pravom mestu. Budite traženi, plaćeni i uvaženi!


PLAĆANJE POREZA I DOPRINOSA NA PRIHODE PO OSNOVU UGOVORA O DELU

Zakon o radu propisao je da poslodavac može sa određenim licem da sklopi ugovor o delu.
Ugovor o delu može da se sklopi samo za obavljanje poslova koji su van delatnosti poslodavca, što znači da ako se poveća obim posla ili treba da se zameni odsutni radnik u tom slučaju se ne može sklopiti ugovor o delu za obavljanje tih poslova, već treba sklopiti ugovor o radu na određeno vreme ili ugovor o privremenim i povremenim poslovima.
Kod ugovora o delu radi se o sklapanju ugovora radi obavljanja konkretnog posla.

Obveznik poreza na prihode po osnovu ugovora o delu je fizičko lice – primaoc prihoda, a pravno lice ili preduzetnik koji mu isplaćuje prihode dužan je da obračuna, obustavi i uplati porez na oporezivi prihod.

Osnovicu za obračun poreza čini bruto prihod umanjen za normirane troškove u iznosu od 20%. Na prihode po osnovu ugovora o delu plaćaju se i doprinosi za PIO u visini od 22% i doprinos za zdravstveno osiguranje u visini od 12.3%.

Ako se ugovor o delu sklopi sa licem koje je zdravstveno osigurano po drugom osnovu plaća se i obustavlja porez u iznosu od 20% i doprinos za PIO u iznosu od 22%.
U tom slučaju koeficijent za preračun neto na bruto osnovicu iznosi 1.5060241.

Ako je ugovor sklopljen sa licem koje doprinose plaća po rešenju poreske uprave ili stranim državljaninom kao i licima koja su oslobođena plaćanja doprinosa obračunava se, obdija i uplaćuje samo porez u visini 20%, a koeficijent za preračun sa neto na bruto osnovicu je 1.1904762.

U slučaju kada se ugovor o delu sklapa sa licem koje nije zdravstveno osigurano po drugom osnovu obračunava se, odbija i uplaćuje porez u iznosu od 20%, doprinos za pio u iznosu od 22% i doprinos za zdravstveno osiguranje u iznosu od 12.3%. u tom slučaju koeficijet za preračun neto na bruto osnovicu je 1.768034.

Isplatilac zarade dostavlja nadležnoj filijali poreske uprave poreske prijave obrazac PP OPJ-6 i specifikaciju poreza, a odgovarajućoj filijali fonda za penziono i invalidsko osiguranje obrazac MUN ili MUN-K.

U slučaju da se ugovor o delu sklapa sa nezaposlenim licem ili penzionerom poslodavac je dužan da podnese prijavu na penziono i invalidsko osiguranje na obrascu M-1/SP.

Primaocima invalidske i porodične penzije ne preporučuje se sklapanje bilo kakvog ugovora o radu jer će u suprotnom doći do obustavljanja isplate tih penzija, a izuzetak je jedino kod porodične penzije ukoliko je ostvarena naknada na mesečnom nivou manja od 50% od najniže osnovice za obračun doprinosa.

_________________________________________________________________________________

  Napisala: Sonja Malko

Author: Sonja Malko

6 Responses to "Ugovor o delu – porezi i doprinosi"

 1. JAGODA Posted on 26. april 2012. at 06:39

  OK

 2. JAGODA Posted on 26. april 2012. at 06:40

  ZADOVOLJNA INFORMACIJOM

 3. jasmina Posted on 23. decembar 2012. at 22:47

  jasno, pregledno, kompletno.
  Bravo i hvala autorki teksta!

 4. Zauvek Posted on 29. januar 2013. at 17:35

  Molim Vas recite mi koliko dugo moze da se radi na ugovor o delu? Koliko godina? Meni ugovor o delu posle isteka godine, produzava se opet celke godine. Koliko mogu da radim tako?

  Marina Jovanovic.

  • admin Posted on 29. januar 2013. at 17:56

   Delo je tačno određen i definisan posao koji ne može da odradi niko od zaposlenih pa se zato angažuje neko sa strane. U svakom slučaju, to nije kontinuiran proces već vremenski i količinski ograničen. Nikako ne može da se radi godinama… Takođe, poslodavac može da angažuje radnika po ovom ugovoru ali samo za poslove koji su van njegove delatnosti. To znači da poslodavac koje se bavi npr programiranjem ili razvojem softvera ne može da angažuje programera na osnovu ovog ugovora ali može da zaključi ugovor o delu sa npr. stilistom koji će kreirati enterijer kancelarija i sl.

Ostavite odgovor